Standard kjøpsvilkår for kjøp av billettar


Standard kjøpsvilkår for kjøp av billettar er utarbeidd av Norske konsertarrangører.

Foto: Anne-Marte Før

Vilkåra («Kjøpsvilkåra») gjeld for alle billettar som blir formidla av Ticketco («Billettleverandøren») på vegner av Jørn Hilme-stemnet («Arrangøren») til kjøparar («Kjøparen»). Forbrukarkjøpslova gjeld ikkje ved kjøp av billettar.

1. BILLETTEN

1.1 Tilgang til arrangementet
Billetten gir tilgang til det aktuelle arrangementet så sant strekkoden e.l. på billetten er både gyldig og lesbar. Billetten kan ikkje kopierast eller brukast meir enn ein gong. Kjøparen er sjølv ansvarleg for at billetten vedkomande har, er gyldig og lesbar.

1.2 Aldersgrense
Kjøparen er sjølv ansvarleg for å orientere seg om aldersgrensa som gjeld for det aktuelle arrangementet. Arrangøren refunderer ikkje billettar dersom Kjøparen eller annan planlagd deltakar på arrangementet, ikkje oppfyller aldersgrensa.

1.3 Overføring
Billetten kan overførast til ein annan person enn Kjøparen, dersom det ikkje er opplyst om noko anna i samband med kjøpet. Kjøparen er innforstått med at det er forbode å vidareselje billetten til ein høgare pris enn pålydande.

1.4 Kommersielle formål
Billetten kan ikkje nyttast for kommersielle formål, under dette, men ikkje avgrensa til dette, som eit tilbod i konkurranse eller i samband med tilbod om anna produkt eller teneste, utan skriftleg samtykke frå Arrangøren. Dersom billetten blir nytta for kommersielle formål, har Arrangøren rett til å kansellere den aktuelle billetten utan refusjon av kjøpesummen.

1.5 Tap av billetten
Billetten er å sjå som eit verdipapir, og tapte eller ubrukte billettar blir ikkje refunderte.  

1.6 Angrerett
Det er ikkje angrerett på kjøp av billettar.

2. ENDRING OG AVLYSING

2.1 Endra tidspunkt
Arrangøren har rett til å endre tid og dato for arrangementet. Ved endra tid og/eller dato er billetten gyldig for nytt tidspunkt.

2.2 Endring av plassering
Arrangøren har rett til å endre plasseringa av arrangementet. Ny plassering skal ikkje vere lenger frå opphavleg plassering enn 30 minutt med kollektiv transport. På arrangement med fleire scener har Arrangøren rett til å endre scene for alle ulike innslag.

2.3 Endring av innhald
På arrangement med ulike innslag (til dømes artistar, band o.a.) har arrangøren rett til å endre eller avlyse enkelte av desse innslaga. Det blir ikkje sett på som ei avlysing med mindre alle innslaga blir avlyste.

2.4 Avlysing
Arrangøren har rett til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement blir billetten refundert. Billettavgift blir ikkje refundert. Ved avlyst arrangement kan Kjøparen ikkje fremje andre krav enn refusjon etter denne avgjerda. Avlysing i ein force majeure-situasjon blir regulert av pkt. 3.

3. FORCE MAJEURE

3.1 Situasjonar som utgjer force majeure
Som force majeure reknar ein ekstraordinære situasjonar som ligg utanfor Arrangørens kontroll, og som i vesentleg grad gjer det vanskeleg å gjennomføre arrangementet på rasjonelt vis eller å oppfylle andre plikter etter avtala (herunder, men ikkje avgrensa til orkan, tsunami, krigsutbrot, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstruslar som inneber restriksjonar, pålegg, tilrådingar eller liknande frå styresmaktene, landesorg, flaum, storm, naturkatastrofar).

3.2 Verknaden av force majeure
Ved force majeure fell Arrangørens forpliktingar overfor billettkjøparane bort, medrekna Arrangørens ansvar for å gjennomføre arrangementet, Kjøparens eventuelle rett til å få refundert billettpris og dessutan billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøparen kan heller ikkje fremje andre krav mot Arrangøren. Dersom arrangementet ikkje kan gjennomførast grunna restriksjonar frå styresmaktene knytte til Covid-19-virus eller andre pandemiar eller sjukdommar, blir dette sett på som ein force majeure-situasjon.

3.3 Varsling
Om Arrangøren vil vise til force majeure, skal Kjøparen varslast om det utan ugrunna opphald til Kjøparens oppgjevne e-post-adresse. Dersom Kjøparen ikkje har registrert e-postadresse i samband med kjøpet, fell Arrangørens varslingsplikt bort.

4. ANDRE REGLAR

Kjøparen er forplikta til å følgje dei reglane i alkohollova, smittevernlova o.a. som til kvar tid gjeld, og dei reglar og pålegg som gjeld sikkerheit og orden ved arrangementet. Dersom Kjøparen bryt gjeldande regelverk, har Arrangøren rett til å vise Kjøparen bort frå arrangementet, utan å refundere kjøpesummen.

5. PERSONVERN

Arrangøren må behandle Kjøparens personopplysningar for å kunne selje billetten til Kjøparen, gi Kjøparen tilgang til arrangementet eller halde Kjøparen oppdatert om arrangementet, til dømes ved endringar som er nemnde i punkt 2. Grunnlaget for denne behandlinga er avtala mellom Kjøparen og Arrangøren, irekna Kjøpsvilkåra. Arrangørens behandling av personopplysningar følgjer personopplysningslova og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Billettleverandøren blir brukt som databehandlar av Arrangøren for å gjennomføre behandlinga. Meir informasjon om Arrangørens behandling av Personopplysningar er tilgjengeleg i Arrangørens personvernerklæring.

Billettleverandøren kan også ha sitt eige grunnlag for behandling av Kjøparens personopplysningar der Billettleverandøren er ansvarleg. Arrangøren tilrår at Kjøparen gjer seg kjent med Billettleverandørens personvernerklæring eller tek kontakt med Billettleverandøren for meir informasjon om deira behandling.

6. LOVVAL OG TVISTELØYSING

Kjøpsvilkåra skal tolkast og regulerast i samsvar med norsk rett. Eventuelle tvistar mellom Kjøparen og Arrangøren knytte til Kjøpsvilkåra skal avgjerast ved alminnelege norske domstolar. Søksmål skal i slike tvistar reisast for Arrangørens verneting, som vedteke verneting.